พม. เพิ่มเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาเดือดร้อน ให้ครั้งละ3,000บาท

"จุติ" ขอเงินดูแลผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาเดือดร้อน เพิ่มเงินช่วย ให้ครั้งละ3,000บาท ปีละไม่เกิน 3ครั้ง มีผลบังคับใช้แล้ว

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ลงนามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การคุ้มครอง การส่งเสริม และสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบความเดือดร้อน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563)

สำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้ง หรือยื่นคำขอได้ที่กรมกิจการผู้สูงอายุ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสังกัดกระทรวง พม. หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ส่วนผู้อยู่อาศัยในจังหวัดอื่นๆ สามารถแจ้งหรือยื่นคำขอได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ หรือ หน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆ

การช่วยเหลือผู้สูงอายุตามประกาศนี้ จะครอบคลุมในทุกด้าน ได้แก่ ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกทารุณกรรม ผู้สูงอายุถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุประสบปัญหาด้านครอบครัว ด้านที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่ม

อาทิ กรณีผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง กระทรวง พม. จะช่วยเหลือโดยส่งผู้สูงอายุเข้ารับการดูแลในสถานที่ที่กระทรวงกำหนด หรือเป็นหน่วยงานเอกชน หรือชุมชน ที่ยินยอมรับไว้ดูแล โดยความยินยอมของผู้สูงอายุ พร้อมกันนี้ ยังเน้นให้การฟื้นฟูสภาพร่างกาย สภาพจิตใจ หรือฝึกอาชีพให้ผู้สูงอายุ ตามความต้องการและความเหมาะสมอีกด้วย

ในกรณีเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับความเดือดร้อนตามที่กำหนดไว้แล้ว และเห็นว่าควรให้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายเป็นค่าพาหนะเดินทาง ค่าอาหาร ค่าเครื่องนุ่งห่ม หรือค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น ฯลฯ สามารถพิจารณาช่วยเหลือตามความจำเป็นและเหมาะสมได้ โดยต่อครั้งไม่เกิน 3,000 บาท และไม่เกิน 3 ครั้งต่อคนต่อปี

ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินในการช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ ในเขตกรุงเทพฯ ให้สิทธิ์แก่ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณา ส่วนในจังหวัดอื่นๆ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

BGGGG 01 01

f t g m
  • ที่อยู่  : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 เลขที่ 172/9 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
  • โทร.0-3824-0938-9 แฟกซ์. 038-241-821
  • อีเมล์ :  tpso-2@m-society.go.th 

Administrator

® 2563 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

โดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จังหวัดชลบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์