ศูนย์ข้อมูลทางสังคมของ 7 จังหวัดภาคตะวันออก

                                                    หวขอ1

 รายงานสถานการณ์ COVID-19 จาก สสว.2 ประจำวัน ตั้งแต่เดือน เม.ย.-ปัจจุบัน 2563new icon animated

ระบบสารสนเทศดานสงคมของ พม22

 789

♦ ข้อมูลระบบสารสนเทศด้านสังคมของ พม

 27

♦ ข้อมูลแผนที่ทางสังคม (Social Map)

 8989

♦ สถิติด้านสังคม STAT INFO

8989

ระบบ POWER BI BY DOP กรมกิจการผู้สูงอายุ

13002

สถิติ สายด่วน 1300

Capture22

ระบบฐานข้อมูลผู้เสียจากการค้ามนุษย์

 

ขอมลดานสงคมหนวยงานแวดลอม

2222

♦ ข้อมูลประชากร ชายหญิง และบ้าน 

ภาคตะวันออกพื้นที่รับผิดชอบ สสว.2


 

789

 

 

จปฐ

♦ ข้อมูล จปฐ. ปี 2562 (กรมการพัฒนาชุมชน)

 

รายชอเงนเดก 

♦  ข้อมูลสำนักงานสถิติจังหวัด

 บตรสวสดการแหงรฐจงหวด

 

 ♦ ข้อมูลผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายจังหวัด

กรมการปกครอง

♦ ข้อมูลประชากรกรมปกครอง

 

 สถานการณสงคมกลมจงหวด

บสถานการณสงคมjpg

♦ รายงานสถานการณ์ทางสังคม

ered 

♦ สถานการณ์ทางสังคมที่มีตัวชี้วัดที่เป็นสากล

สถต

ขอมลชอเงนเดก

♦ ข้อมูลเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
sm

 

 

เครอขายดานสงคม

maping 

 

 

f t g m
  • ที่อยู่  : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 เลขที่ 172/9 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
  • โทร.0-3824-0938-9 แฟกซ์. 038-241-821
  • อีเมล์ :  tpso-2@m-society.go.th 

Administrator

® 2563 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

โดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จังหวัดชลบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์