ระเบียบการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

บทนำ

 • นโยบายนี้จัดทำขึ้นสำหรับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลทั่วไปที่จะเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 รวมไปถึงการเชื่อมต่อเข้ากับระบบ อินเทอร์เน็ต โดยผ่านทางเครือข่ายของ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 โดยให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
 • สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 สงวนสิทธิในการเข้าตรวจสอบ เก็บหลักฐาน และ ดำเนินการอันสมควร หากพบว่ามีการละเมิดนโยบายการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต
 • นิยามของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบของ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 มีดังนี้
  1. ระบบคอมพิวเตอร์
  2. เครื่องคอมพิวเตอร์
  3. อุปกรณ์ประกอบ
  4. ซอฟต์แวร์
  5. เครือข่ายภายใน อินทราเน็ต
  6. เครือข่าย อินเทอร์เน็ต
  7. การใช้งานจากภายนอกองค์กร remote access
  8. โปรแกรมการใช้งาน Application
  9. ไวรัส หรือชุดคำสั่งไม่พึงประสงค์

 

หมวดทั่วไป 

 • ระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ต่อเชื่อมของ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 จัดหาเพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ในภารกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3
 • การเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และการต่อเชื่อมทาง อินเทอร์เน็ต ของ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในการขออนุญาตเข้าใช้ โดยจะมีการลงทะเบียนการเข้าใช้งาน ตามขั้นตอนของ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3
 • ในการขออนุญาตเข้าใช้งาน ให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้ที่จะขอใช้บริการเป็นผู้ขอ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการขอเข้าใช้ระบบที่กำหนดไว้
 • ผู้เข้าใช้งานจะต้องทำความเข้าใจและลงนามเพื่อยืนยันว่าจะปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อกับ อินเทอร์เน็ต และจะต้องทำความเข้าใจในส่วนเปลี่ยนแปลงแก้ไข หากมี โดยลงนามเพื่อยืนยันทุกรอบปี
 • นโยบายการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อกับ อินเทอร์เน็ต นี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคน และจะถือเป็นการผิดวินัยการทำงานเช่นเดียวกันหากไม่ปฏิบัติตาม
 • หากพบว่าเจ้าหน้าที่มีการละเมิดนโยบายการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อกับ อินเทอร์เน็ต จะถูกลงโทษตามกฎระเบียบของการเป็นเจ้าหน้าที่ รวมไปถึงอาจจะส่งตัวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย หากการละเมิดนั้นผิดต่อกฎหมายของประเทศ

หมวดที่ 1 ว่าด้วยระเบียบการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต

 • สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 ดำเนินงานภายใต้กฎหมายไทย ดังนั้น การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อทาง อินเทอร์เน็ต ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และกฎหมายประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเจ้าหน้าที่สามารถศึกษาตัวกฎหมายได้โดยติดต่อมายัง หน่วยงาน
 • สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 ไม่สนับสนุน หรือยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 กระทำผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และกฎหมายประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 จะจัดให้มีชื่อผู้ใช้ (USERID) และรหัสผ่าน (Password) ให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อกับ อินเทอร์เน็ต เป็นรายบุคคล และมีกฎในการใช้งานรหัสผ่านเช่น ความยาวของตัวอักษร หรือ ระยะเวลาที่ต้องเปลี่ยนรหัส ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของระบบโดยรวม
 • รหัสผ่านของเจ้าหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 ไม่อนุญาตให้มีการแจ้งรหัสผ่านที่เป็นข้อมูลส่วนตัวให้กับบุคคลอื่น และเจ้าหน้าที่ทุกคนมีหน้าที่ในการป้องกันรหัสผ่านขององค์กรอย่างเคร่งครัด
 • สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 ไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อและรหัสผ่านร่วมกัน
 • เจ้าหน้าที่อาจจะได้รับมอบหมายให้เข้าใช้ระบบงานอื่นๆที่ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 กำหนดให้ใช้ เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามกฎการใช้ระบบและเก็บรักษาชื่อและรหัสผ่านไว้ ห้ามมิให้เปิดเผยกับผู้อื่นยกเว้นได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาโดยตรงเป็นลายลักษณ์อักษร
 • หากจะต้องมีการเลิกใช้ชื่อและรหัสผ่าน ให้แจ้งกับผู้บังคับบัญชาโดยตรง เพื่อทำเรื่องขอเลิกใช้โดยจะต้องกระทำทันทีที่จะเลิกใช้งาน
 • เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบถือเป็นทรัพย์สินของ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ดูแลรักษา สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้รวมไปถึงการ อัพเดท ระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมป้องกันไวรัส หรือชุดคำสั่งไม่พึงประสงค์
 • ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ประกอบอื่นที่มิใช้ของ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 ในการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายของ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3

หมวดที่ 2 ว่าด้วยการใช้จดหมายอิเล็คทรอนิกส์, การสนทนา และการติดต่อสื่อสารทางอิเล็คทรอนิกส์อื่นๆ  e-mail, chat, and others digital communication เช่นการส่ง file หรือการส่งโทรสาร

 • ในการติดต่อสื่อสารทางอิเล็คทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ การสนทนา หรือการติดต่อสื่อสารใดๆ ให้ถือเสมือนหนึ่งการส่งจดหมายแบบเป็นทางการโดยจะต้องปฏิบัติตามกฎการรับ-ส่งหนังสือหรือจดหมายของ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 ได้แก่
  1. การรักษาความลับของเอกสาร ห้ามส่งเอกสารความลับโดยจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ยกเว้นได้รับการเข้ารหัสโดยได้รับการยืนยันจากหน่วยงานคอมพิวเตอร์
 • ห้ามส่งข้อมูลที่เป็นเท็จ ข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 หรือบุคคลอื่นๆ
 • ห้ามส่งรูปหรือข้อความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลามกอนาจาร
 • การส่งข้อมูลใดๆ ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 • หากพบว่ามีการส่งข้อมูลที่ผิดต่อพระราชบัญญัติวาด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หรือผิดต่อกฎระเบียบของ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานคอมพิวเตอร์
 • ให้ใช้ข้อความสุภาพในการส่งจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ การสนทนา chat หรือการสื่อสารทางอิเล็คทรอนิกส์อื่นๆ
 • ห้ามส่งจดหมายอิเล็คทรอนิกส์หรือการสื่อสารทางอิเล็คทรอนิกส์ใดๆ โดยไม่ระบุชื่อผู้ส่ง (SPAM e-mail)
 • ไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ใช้ e-mail อื่นใดที่ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 ไม่ได้กำหนดให้ใช้

หมวดที่ 3 ว่าด้วยการใช้ Portal ขององค์กรและการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต

 • ห้ามเจ้าหน้าที่ post file รูป หรือข้อมูลใดๆบน Portal ของ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 หรือ Portal อื่นๆ ที่
  1. เข้าข่ายผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
  2. มีไวรัส หรือชุดคำสั่งไม่พึงประสงค์
  3. ไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์กร
 • ห้ามเจ้าหน้าที่ download file รูป หรือข้อมูลใดๆที่
  1. เข้าข่ายผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
  2. มีไวรัส หรือชุดคำสั่งไม่พึงประสงค์
  3. ไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์กร

หมวดที่ 4 ว่าด้วยการใช้งาน Application และ โปรแกรมต่างๆ

 • การเข้าใช้งาน Application ต่างๆ จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของระบบโดยให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงเป็นผู้ขอสิทธิในการใช้
 • ให้เจ้าหน้าที่ใช้โปรแกรมและ Application ที่ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 กำหนดให้ใช้เท่านั้น
 • ห้ามเจ้าหน้าที่นำ โปรแกรม หรือ Application ใดๆมาติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 โดยไม่ได้รับความยินยอมจากหน่วยงานคอมพิวเตอร์และผู้บังคับบัญชาโดยตรง
 • ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้ โปรแกรม หรือ Application ที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์

        ณ วันที่  2 เมษายน พ.ศ. 2561

                                                               สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3

f t g m
 • ที่อยู่  : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 เลขที่ 172/9 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
 • โทร : 038241821 แฟกซ์. 038240938
 • อีเมล์ :  tpso-2@m-society.go.th 

Administrator

® 2563 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

โดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จังหวัดชลบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์