ประวัติความเป็นมาของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3

                            สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 หรือในชื่อย่อว่า สสว. 3 เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค โดยจัดตั้งตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2545  มีฐานะเทียบเท่ากอง หรือสำนัก 

                            ปี 2558 มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2558 ให้ สสว. ทั้ง 12 แห่ง ไปสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีอำนาจหน้าที่วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาวิชาการด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้สอดคล้องกับพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย

ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการ องค์ความรู้ ข้อมูลสารสนเทศ ให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานบริการทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ให้บริการความรับผิดชอบของ

กระทรวงรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาคเอกชนและประชาชน ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมเพื่อคาดการณ์แนว

โน้มของสถานการณ์ทางสังคมและผลกระทบรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาสังคมและจัดทำยุทธศาสตร์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด เป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด สนับสนุนการนิเทศ

งาน ติดตามประเมินผลการดำเนินงานเชิงวิชาการตามนโยบายและภารกิจของกระทรวง

สสว.3 (ชลบุรี) รับผิดชอบ 4 จังหวัดชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด

f t g m
  • ที่อยู่  : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 เลขที่ 172/9 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
  • โทร.0-3824-0938-9 แฟกซ์. 038-241-821
  • อีเมล์ :  tpso-2@m-society.go.th 

Administrator

® 2563 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

โดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จังหวัดชลบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์