ประวัติความเป็นมา

                            

สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จังหวัดชลบุรี

TECHNICAL PROMOTION AND SUPPORT OFFICE 2 CHONBURI

 

 •  ประวัติความเป็นมา 

 

      สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 หรือใช้ชื่อย่อว่า สสว.2 (TECHNICAL PROMOTION AND SUPPORT OFFICE, REGION 2) ตั้งอยู่ที่ ตําบลบางละมุง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค โดยจัดตั้งตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2545 มีฐานะเทียบเท่ากองหรือสํานัก มีจํานวนทั้งสิ้น 11 แห่ง กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ

       ปี พ.ศ.2558 มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2558 ให้ สสว. ไปสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และในปี พ.ศ.2563 ได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (ฉบับที่ 2) แบ่งส่วนราชการ สป.พม. ให้เปลี่ยนชื่อ สสว.3 เป็น สสว.2 และเพิ่มพื้นที่รับผิดชอบ จากเดิม 4 จังหวัด เป็น 7 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว

 

 •  สถานที่ตั้ง (LOCATION) 

 

       สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 ตั้งอยู่เลขที่ 172/9 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตําบลบางละมุง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150

 

 • วิสัยทัศน์ (VISION) 

 

     "เป็นผู้นำองค์กรดิจิทัลเพื่อพัฒนาวิชาการด้านการพัฒนาสังคมภาคตะวันออก”

 

 • พันธกิจ (MISSIONS) 

 

 1. บูรณาการงานพัฒนาสังคมเพื่อจัดวางยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการพัฒนาสังคมให้กับทุกภาคส่วน
 3. ศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาการด้านการพัฒนาสังคม
 4. ติดตามและประเมินผลเชิงนโยบายและการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ภาคตะวันออก

 

 •  ค่านิยมองค์กร (CORE VALUE) 

 

    "รวมพลัง สร้างสรรค์ความรู้ สู่การพัฒนาสังคม”

 

 • ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

 1. การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ พม. สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
 2. ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาสังคม
 3. เสริมสร้างและพัฒนาความรู้และนวัตกรรมทางสังคม
 4. พัฒนาระบบการนิเทศและการติดตามประเมินผลเชิงวิชาการ
 5. พัฒนา สสว.ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

 

 • เป้าประสงค์ 

 

     ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ พม. สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่

 

 • ตัวชี้วัด 

 

     ระดับความสําเร็จของการบูรณาการขับเคลื่อนงานด้านสังคมในระดับพื้นที่

 สสว 815x270

f t g m
 • ที่อยู่  : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 เลขที่ 172/9 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
 • โทร : 038241821 แฟกซ์. 038240938
 • อีเมล์ :  tpso-2@m-society.go.th 

Administrator

® 2563 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

โดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จังหวัดชลบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์