หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ สสว.2 ชลบุรี 7 จังหวัดตะวันออก

สำเนาของ รายงานประจำป 63

 

ชลบุรี

       

ติดต่อหน่วยงาน

 

1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

038-282586

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2

038-240938-9

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง

038-241121

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. ศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี

038-111724-6

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี

038-234430

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ

   สมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา

038-241072

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์

038-241741-2

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8. สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง

038-241373

038-241492

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9. สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี

038-234402-3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี

038-240220

038-240135

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11. สำนักงานเคหะชุมชนชลบุรี 1 (พัทยา)

038-078759-62

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12. สำนักงานเคหะชุมชนชลบุรีแหลมฉบัง

038-494993-4

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13. สำนักงานเคหะชุมชน 2 (บ้านเซิด)

038-466982-3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ระยอง                                   ติดต่อหน่วยงาน

1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง

038-694141

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง

038-684102

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยอง

038-636455

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง

038684895

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง

038-636455

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. สถานธนานุเคราะห์ 28

038-617030

Facebook : สถานธนานุเคราะห์28 จ.ระยอง

7. สถานธนานุเคราะห์ 35

038-025323

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8. สำนักงานเคหะชุมชนระยอง

038-220478

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9. สำนักงานเคหะชุมชนมาบตาพุด

038-022081

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

จันทบุรี                          ติดต่อหน่วยงาน

1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี

039-312552

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดจันทบุรี

039-471709

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี

039-327577

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. สำนักงานเคหะชุมชนจันทบุรี

039-498352

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ตราด                                                    ติดต่อหน่วยงาน

1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด

039-511588

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด

039-510575

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด

039-510730

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

จังหวัดปราจีนบุรี               ติดต่อหน่วยงาน

1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี

037-482407

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรี

037-454478

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี

037-452632

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. สำนักงานเคหะชุมชนปราจีนบุรี
ที่ตั้ง : 78 หมู่ 3 ถนนปราจีน-บ้านสร้าง ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25000

0-3728-7022-3

0-3721-7709

 

จังหวัดสระแก้ว                  ติดต่อหน่วยงาน

1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว

037-425068-9

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว

037-600285

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว

037-247330

sakaeoshelter.dcy.go.th

4. นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว

037-264040

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

จังหวัดฉะเชิงเทรา               ติดต่อหน่วยงาน

1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

038-516117

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา

038-515185

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา

038-535736

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง

033-599557

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

f t g m
  • ที่อยู่  : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 เลขที่ 172/9 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
  • โทร : 038241821 แฟกซ์. 038240938
  • อีเมล์ :  tpso-2@m-society.go.th 

Administrator

® 2563 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

โดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จังหวัดชลบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์