วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ค่านิยมองค์กร บทบาทหน้าที่

 

วิสัยทัศน์

"มุ่งพัฒนาศักยภาพคน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ สู่สังคมคุณภาพภาคตะวันออก"
 
พันธกิจ
                                           พันธกิจที่ 1 บูรณาการงานพัฒนาสังคมเพื่อจัดวางยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่
                                           พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการพัฒนาสังคมให้กับทุกภาคส่วน
                                           พันธกิจที่ 3 ศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาการด้านการพัฒนาสังคม
                                           พันธกิจที่ 4 ติดตามและประเมินผลเชิงนโยบายและการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่
 
ประเด็นยุทธศาสตร์

                                ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1    การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ พม. สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่

                                ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2     พัฒนาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสังคม

                                ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3     เสริมสร้างและพัฒนาความรู้และนวัตกรรมทางสังคม

                                ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4     พัฒนาระบบการนิเทศและการติดตามประเมินผลเชิงวิชาการ

                                ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5     พัฒนา สสว. ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้           

เป้าประสงค์

                        เป้าประสงค์ที่ 1    หน่วยงานในสังกัด พม. และองค์กรภาคีระดับพื้นที่สามารถบูรณาการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

                          เป้าประสงค์ที่ 2   เป็นคลังความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนาสังคมในพื้นที่

                          เป้าประสงค์ที่ 3 ได้องค์ความรู้และนวัตกรรมทางสังคมที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ ก่อให้เกิด กลไกการขับเคลื่อนของทุกภาคส่วนในการพัฒนาสังคม

                         เป้าประสงค์ที่ 4   มีระบบการติดตามประเมินผลเชิงวิชาการตามนโยบายและภารกิจของกระทรวงที่มีประสิทธิภาพ

                         เป้าประสงค์ที่ 5 บุคลากรมีขีดสมรรถนะ ตามภารกิจในความรับผิดชอบอย่างมืออาชีพ

ค่านิยมองค์กร
                          "รวมพลัง สร้างสรรค์ นวัตกรรมและองค์ความรู้ สู่การพัฒนาสังคม"
บทบาทหน้าที่

กฎกระทรวง

แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข้อ 13 กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • พัฒนาระบบ มาตรการ กลไก แนวทาง และกำหนดมาตรฐานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • พัฒนางานวิชาการและความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเป็นศูนย์ข้อมูลกลางทางวิชาการด้านสังคม
 • เฝ้าระวัง ติดตาม วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์ทางสังคม
 • ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 – 12
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 17 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 – 12 มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 • พัฒนางานด้านวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้สอดคล้องกับพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย
 • ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการ องค์ความรู้ ข้อมูลสารสนเทศ ให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานบริการทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ให้บริการ ในความรับผิดชอบของกระทรวง รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาคเอกชนและประชาชน
 • ศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์และสภาพแวดล้อม เพื่อคาดการณ์แนวโน้มของสถานการณ์ทางสังคมและผลกระทบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาสังคมและจัดทำยุทธศาสตร์ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
 • สนับสนุนการนิเทศงาน ติดตามประเมินผลการดำเนินงานเชิงวิชาการตามนโยบายและภารกิจของกระทรวง ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

f t g m
 • ที่อยู่  : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 เลขที่ 172/9 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
 • โทร.0-3824-0938-9 แฟกซ์. 038-241-821
 • อีเมล์ :  tpso-2@m-society.go.th 

Administrator

® 2563 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

โดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จังหวัดชลบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์